logo listy

Příloha

100 let názvu Hloubětín

Jan Břinek

Vývoj názvu Hloubětín: Až do husitské revoluce všechny písemnosti, obsahující název Hloubětín jsou latinské. První slabiku všech názvů z té doby tvoří samohláska "u", názvy se však liší začáteční souhláskou a samohláskou druhé slabiky:

Glupetin (listina české královny z roku 1233)

Hlupetin (listina českého krále z roku 1253)

Lupetin (listina pražského biskupa z roku 1257)

Lupotin (zápis v křižovnické knize z roku 1363)

Lupatin (papežská listina z roku 1207)

ilustrační foto

Celkem se dá říci, že nejstarší prokazatelný název Lupatin, poslaný do Čech roku 1207 z Říma, byl u nás nahražen v prvních letech husitské revoluce názvem Hlupietin (zápisy v pamětních knihách staroměstských z let 1420-1424). České doklady o Hloubětíně se vyskytují až po husitské revoluci. Nejstarší písemností českou, ve které se vyskytuje název Hloubětín, je křižovnický urbář z roku 1515, má tvar Hlaupietin, ale vyslovovalo se Hloupětín. Čili latinsky Hlupietin se změnil po husitské revoluci v český Hloupietin, psaný Hlaupietin nebo Hlaupetin (gruntovní kniha z roku 1515).

Od začátku 18. století jsou dokumenty s názvem Hloubětína německé. Používají název Hlaupietin (křižovnická mapa z roku 1701) a jeho variace Hlaupětin (Gedenkbuch z roku 1835) a Hlaupetin (Grundbuch z roku 1842). Latinské názvy z té doby užívají Hloupietin (Protocollum z roku 1795). Roku 1848 Palacký vydal " Popis království českého". V této publikaci se Hloubětín jmenuje Hlaupětin. Historik V. V. Tomek názvu Hlaupětin zůstal věrný až do své smrti v roce 1905. Hloubětínský učitel Jan Pečený roku 1848 na schůzi učitelů k svému podpisu v presenční listině připojil "škola Hloubětynská". Dá se z toho soudit, že obci, kde žil a učil, se tehdy říkalo Hloubětyn?

"Zevrubný popis království českého" z roku 1854 uvádí o Hloubětíně tyto údaje: úřední název obce Hloupětín německy Hlaupětin. Od roku 1907 úřední název Hloupětín byl na přání obce změněn na Hloubětin.

Ale s názvem Hloubětín se setkáváme v publikacích a úředních listinách již o 25 let dříve a naopak název Hloupětin se udržel v některých publikacích až do 30. let. Název Hloubětín je používán dodnes s výjimkou okupace, kdy ho Němci pojmenovali Tiefenbach.

mapa

Z DOBOVÉ MAPY JE NÁZORNĚ PATRNÁ ZMĚNA NÁZVU OBCE Z HLAUPĚTINA NA HLOUBĚTÍN.
TATO ÚŘEDNÍ ZMĚNA SE ODEHRÁLA V ROCE 1907. V TEXTU SE UVÁDÍ
CELKEM DESET RŮZNÝCH NÁZVŮ HLOUBĚTÍNA. NA MAPĚ JE ZAKROUŽKOVÁN
KŘIŽOVNICKÝ DVŮR, NAPROTI KOSTEL SV. JIŘÍ (ST. GEORG).