Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 624/RMČ/2004

k návrhu na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru na rok 2005


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se stanovením paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14 na rok 2005, kteří nejsou v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru na rok 2005 ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 21. 12. 2004


Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OESM, PO