Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 628/RMČ/2004

k návrhu k vyhodnocení nabídek na pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a dalších rizik městské části Praha 14 pro rok 2005 ve spolupráci s obch. společností MARSH, s. r. o.


Rada městské části Praha 14

I. se seznámila

se zápisem z jednání komise pro posouzení nabídek na pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a dalších rizik městské části Praha 14 pro rok 2005

II.. schvaluje

v souladu s doporučením hodnotící komise uzavření pojistné smlouvy s obchodní společností

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. , IČ 46973451

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a dalších rizik městské části Praha 14 pro rok 2005 s obch. společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s., IČ 46973451

T: 31. 12. 2004

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS