Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 629/RMČ/2004

k návrhu Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

Organizační řád Úřadu městské části Praha 14 platný od 1. 1. 2005

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit vydání Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 14

T: 23. 12. 2004

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: vedoucí odborů