Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 630/RMČ/2004

k návrhu na vytvoření veřejně prospěšných prací pro čtyři pracovníky v roce 2005


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

vytvoření veřejně prospěšných prací na území městské části Praha 14 pro čtyři pracovníky v roce 2005

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit uzavření dohody k vytvoření veřejně prospěšných prací s Úřadem práce hlavního města Prahy

T: 1. 3. 2005

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: PO, KS, OŽP