Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

50. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 1. 2005

č. 12/RMČ/2005

k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 5. 11. 1997 mezi městskou částí Praha 14 a panem Zdeňkem Uzdařem, K Luhu 527, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 2 (příloha č. 5 pouze v tiskové podobě) k nájemní smlouvě ze dne 5. 11. 1997 o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 14 v Prelátské ulici mezi městskou částí Praha 14 a panem Zdeňkem Uzdařem, K Luhu 527, Praha 9

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 5. 11. 1997 o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 14 v Prelátské ulici mezi městskou částí Praha 14 a panem Zdeňkem Uzdařem

T: 20. 1. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM -odd. majetkových dispozic