Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

50. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 1. 2005

č. 14/RMČ/2005

k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 26.410 Kč v souladu s vykonatelným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v ulici Rochovská č. p. 763, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s prominutím poplatků z prodlení ve výši 26.410 Kč v souladu s vykonatelným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v ulici Rochovská č. p. 763, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení -pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o nesouhlasu s prominutím poplatků z prodlení ve výši 26.410 Kč v souladu s vykonatelným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v ulici Rochovská č. p. 763, Praha 9

T: 15. 1. 2005

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatel