Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

50. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 1. 2005

č. 16/RMČ/2005

k návrhu na zveřejnění záměru na odprodej pozemku parc. č. 551/3 v k. ú. Kyje, manželům Jiřímu a Haně Čurdovým a paní Janě Mikulenčákové, bytem Dářská 1152, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním adresného záměru (příloha č. 5) na odprodej pozemku parc. č. 551/3 v k. ú. Kyje, o výměře 13 m2, manželům Jiřímu a Haně Čurdovým a paní Janě Mikulenčákové, bytem Dářská 1152, Praha 9

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění adresného záměru na odprodej pozemku parc. č. 551/3 v k. ú. Kyje

T: 15. 1. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

 

 

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM, oddělení majetkových dispozic