Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

50. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 1. 2005

č. 18/RMČ/2005

k postoji městské části Praha 14 ve věci vydání osmi rozhodnutí Odboru výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 na umístění stavby a stavební povolení 8 rodinných domů na pozemcích parc. č. 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 62/7, 62/8, k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s e  s e z n á m i l a

1. s dokumentací pro sloučené územní a stavební řízení 8 rodinných domů na pozemcích parc.č. 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 62/7, 62/8, k. ú. Kyje, vymezených ulicemi Za školou, Šimanovská, Krčínovým nám. a Kyjským rybníkem

2. s peticí občanů ze dne 6. 12. 2004, vyjadřující nesouhlas se stavbou osmi předmětných rodinných domů

3. s průběhem projednávání dokumentace stavby 8 rodinných domů a se stanovisky dotčených orgánů k předmětné stavbě

II. s o u h l a s í

s odvoláním proti 8 samostatným rozhodnutím o sloučeném územním a stavebním řízení 8 rodinných domů na pozemcích 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 62/7, 62/8, k.ú. Kyje, a to z důvodu nedodržení omezení vyplývajícího ze závazné části ÚPn, tj. šikmé střechy pro stavby v území, které je součástí navržené památkové zóny a historického jádra obce a z důvodu výšky domů

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit podání odvolání proti rozhodnutí k Odboru výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14

T: ihned

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede : Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí : OÚR