Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

50. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 1. 2005

č. 21/RMČ/2005

k návrhu na uzavření dodatku č. IX ke smlouvě o zajištění provozu lékařské služby první pomoci


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. IX ke smlouvě o zajištění provozu lékařské služby první pomoci -příloha č. 1

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

podepsat dodatek č. IX ke smlouvě o zajištění provozu lékařské služby první pomoci

T: 20. 1. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí : OSVZ