Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

50. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 1. 2005

č. 2/RMČ/2005

k návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s AiP Safe, s. r. o.


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s AiP Safe, s. r. o. - příloha č. 1

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

podepsat dodatek č. 1 smlouvy o dílo s AiP Safe, s. r. o.

T: 10. 1. 2005

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede : Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí : OI