Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

50. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 1. 2005

č. 4/RMČ/2005

k úpravě výzvy k realizaci zakázky "Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

úpravu výzvy k realizaci zakázky "Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách" - příloha č. 1

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

1. zajistit odeslání výzvy stanoveným zájemcům

T: 5. 1. 2005

2. seznámit Radu městské části Praha 14 s výsledkem hodnocení zakázky

T: 1. 3. 2005

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OŠ