Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 1. 2005

č. 9/RMČ/2005

k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům uvedeným v příloze č. 1 z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 1, písm. d) obč. zák.


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení -pouze v tiskové podobě z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 1, písm. d)

II. p o v ě ř u j e

Ing. Miroslava Froňka, starostu městské části Praha 14

podáním výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 1, písm. d) obč. zák. nájemcům bytu uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení

III. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o schválení podání výpovědi

T: 15. 1. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s.,KS