Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

7. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 2. 2007

č.107/RMČ/2007

k návrhu úhrady ušlého nájemného za místnost č. 53 v objektu polikliniky ul. Generála Janouška čp. 902


Rada městské části Praha 14

I. s e  s e z n á m i l a

s požadavky spol.APION na úhradu ušlého nájemného za období od 28.2.2003 do 29.12.2006 za místnost č. 53 v objektu polikliniky, ul.Generála Janouška čp. 902

II. n e s o u h l a s í

s úhradou ušlého nájemného za období od 28.2.2003 do 29.12. 2006 za místnost č. 53 v objektu polikliniky ul.Generála Janouška čp.902, dle přílohy č. 1) tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. p o ž a d u j e

po správci objektu - SMP -14, a.s. nepodepisovat jednotlivé dílčí protokoly, ve kterých budou řešeny finanční požadavky spol. APION a tyto požadavky průběžně předávat právní kanceláři Stránský a partneři k vyřízení

IV. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit spol. APION s rozhodnutím Rady městské části Praha 14

T: 28. 2. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s.