Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

7. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 2. 2007

č.112/RMČ/2007

ke změně položek v rozpočtu pečovatelské služby v roce 2006


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

změnu položek v rozpočtu pečovatelské služby v roce 2006 dle žádosti Oblastního spolku Českého červeného kříže

II. u k l á d á

Mgr.Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

informovat Oblastní spolek Českého červeného kříže

T: 28. 2. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr.Jitka Žáková
Na vědomí: OSVZ