Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

7. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 2. 2007

č.87/RMČ/2007

na stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. d o p o r u č u j e

měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městské části

Praha 14 s účinností od 1. 1. 2007 v následující výši:

členům rady
2 320,- Kč
předsedům výborů a komisí
2 130,- Kč
členům výborů, komisí, zvláštních orgánů
1 820,- Kč
ostatním členům zastupitelstva
780,- Kč

 

II. u k l á d á

Ing.Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 29. 3. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing.Miroslav Froněk
Na vědomí: KT PO