Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

7. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 2. 2007

č.90/RMČ/2007

k návrhu na doplnění Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

doplnění Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 s účinností od 1. 3. 2007 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění doplněných Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 na internetové stránce městské části Praha 14 k 1. 3. 2007

T: 28. 2. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s.