Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

7. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 2. 2007

č.94/RMČ/2007

k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č.p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

a) s uzavřením podnájemní smlouvy na část nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží o výměře 94,1 m2 v ulici Vybíralova č.p. 969, Praha 9 dle přílohy č. 1) tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

b) s uzavřením podnájemní smlouvy na část nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží o výměře 15,80 m2 v ulici Vybíralova č.p. 969, Praha 9 dle přílohy č. 1) tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. o odsouhlasení podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č.p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 dle bodů a) a b)

T: 28. 2. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., OESM, nájemce