Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

25. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 10. 2007

č. 613/RMČ/2007

k návrhu Organizačního řádu od 1. 1. 2008


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

Organizační řád platný od 1. 1. 2008

II. r u š í

1. ke dni 31. 12. 2007 Odbor územního rozvoje

2. ke dni 31. 12. 2007 Redakci Listů Prahy 14 ( počet pracovních míst 4 ), oddělení kultury a občanských záležitostí Kanceláře starosty ( počet míst 3 ) a Centrum vzdělávání a veřejného internetu Odboru školství ( počet míst 2 )

3. ke dni 31. 12. 2007 oddělení počítačových sítí Odboru informatiky

4. ke dni 31. 12. 2007 Odbor ekonomiky a správy majetku

5. ke dni 31. 12. 2007 oddělení dopravy Odboru výstavby a dopravy

III. z ř i z u j e

1. ke dni 1. 1. 2008 Odbor ekonomiky

2. ke dni 1. 1. 2008 Odbor správy majetku a investic

IV. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

1. zabezpečit realizaci změn v organizační struktuře ÚMČ Praha 14

T: 31. 12. 2007

2. zajistit vydání Organizačního řádu

T: 31. 10. 2007

3. průběžně zajišťovat potřebné změny v systematizaci pracovních míst v jednotlivých odborech při respektování celkového počtu zaměstnanců úřadu stanoveného pro rok 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: vedoucí odborů