Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

25. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 10. 2007

č. 615/RMČ/2007

k informaci o provedené kontrole výkonu státní správy na úseku matrik v odboru Kanceláře starosty - oddělení právní a matriční


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

protokol o kontrole výkonu státní správy na úseku matrik provedený Mgr. Janou Masopustovou vedoucí oddělení matrik, státního občanství a voleb a Mgr. Michaelou Milerovou právničkou Odboru občanskosprávních agend Magistrátu hl. m. Prahy v odboru Kanceláře starosty - oddělení právní a matriční dne 16. 10. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Na vědomí: KS - oddělení právní a matriční