Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

25. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 10. 2007

č. 616/RMČ/2007

návrh na vyloučení uchazečů ze zadávacího řízení k veřejné zakázce "Pojištění nemovitého a movitého majetku, přerušení provozu, přepravy a odpovědnosti za škodu městské části Praha 14"


Rada městské části Praha 14

I. r o z h o d l a

o vyloučení uchazečů, kteří nesplnili podmínky zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a jsou uvedeni v příloze č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit vyrozumění vyloučených uchazečů

T: 31. 10. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS