Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

25. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 10. 2007

č. 618/RMČ/2007

k návrhu úpravy Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

úpravu Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 s účinností od 1. 11. 2007 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 na internetové stránce městské části Praha 14

T: ihned

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s.