Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

25. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 10. 2007

č. 627/RMČ/2007

k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 2.859 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 1218 ulice Kostlivého, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s prominutím poplatků z prodlení ve výši 2.859 Kč za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v č. p. 1218 ulice Kostlivého, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatele o souhlasu s prominutím poplatků z prodlení ve výši 2.859 Kč za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v č. p. 1218 ulice Kostlivého, Praha 9

T: 15. 11. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatel