Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

25. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 10. 2007

č. 628/RMČ/2007

k návrhu na prominutí placení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

prominutí placení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 po úmrtí původního nájemce bytu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat obchodní společnost Správa majetku Praha 14, a. s. o prominutí placení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 po úmrtí původního nájemce bytu

T: do ustanovení nového opatrovníka

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS