Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

25. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 10. 2007

č. 632/RMČ/2007

ke zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 176/1 v k. ú. Černý Most za účelem umístění RZ


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 176/1 v k. ú. Černý Most společnosti News Outdoor Czech republic, s. r. o., se sídlem Starochodovská 1359, Praha 4 za účelem umístění oboustranného osvětleného reklamního zařízení o velikosti reklamní plochy 2x (6 m x 3 m) za nájemné ve výši 25 000 Kč ročně za jednu reklamní plochu, tj. za roční nájemné v celkové výši 50 000 Kč

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

v případě kladného stanoviska Rady městské části Praha 14 zajistit zveřejnění záměru na pronájem části pozemku 176/1 v k. ú. Černý Most společnosti News Outdoor Czech republic, s. r. o.

T: 31. 10. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM