Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

25. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 10. 2007

č. 633/RMČ/2007

k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2007/OESM - OMD/0087 na pronájem části pozemku parc. č. 782/23 v k. ú. Hloubětín BD Chvalská 718/719


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru a následným uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě čj. 2007/OESM - OMD/0087 na pronájem části pozemku parc. č. 782/23 v k. ú. Hloubětín z důvodu změny v osobě nájemce na společnost MASTR invest s. r. o., se sídlem Jednostranná 12/863, Praha 9

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměru a následné uzavření dodatku nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, BD Chvalská 718/719, Praha 9 a společností MASTR invest s. r. o.

T: 30. 11. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM