Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

25. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 10. 2007

č. 635/RMČ/2007

k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení komunikačního vedení do pozemků parc. č. 2599/36 a 2746/1, k. ú. Kyje, se spol. Telefónica O2


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení komunikačního vedení do pozemků parc. č. 2599/36 a 2746/1, k. ú. Kyje, se spol. Telefónica O2

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení komunikačního vedení do pozemků parc. č. 2599/36 a 2746/1, k. ú. Kyje, se spol. Telefónica O2

T: 30. 11. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM