Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

25. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 10. 2007

č. 637/RMČ/2007

ke stanovení platové třídy p. Janu Kunickému, řediteli Z© Bří Venclíků v souvislosti s § 123 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) od 1. 10. 2007


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

předloľený návrh ke stanovení platové třídy p. Janu Kunickému, řediteli Z© Bří Venclíků od 1. 10. 2007 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Jitce ®ákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

1. zajistit předání podkladů ke stanovení platové třídy p. Janu Kunickému, řediteli Z© Bří Venclíků personálnímu oddělení KT k vystavení nového platového výměru

T: 5. 11. 2007

2. seznámit p. Jana Kunického, ředitele Z© Bří Venclíků s návrhem ke stanovení platové třídy od 1. 10. 2007

T: 5. 11. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka ®áková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka ®áková
Na vědomí: O©, personální oddělení KT