Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

31. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 1. 2008

č. 11/RMČ/2008

k návrhu platových úprav zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

zvýšení platů zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 o 1,65 %

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zabezpečit úpravu platů zaměstnancům Úřadu městské části Praha 14

T: 31. 1. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: PO KT