Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

31. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 1. 2008

č. 12/RMČ/2008

k návrhu na uzavření dodatků ke smlouvě se spol. VITA software, s. r. o.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatků o propojení software Stavební úřad do spisové služby ESAS a o zabezpečení technické podpory

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

1. podepsat dodatek č. 4 ke smlouvě o převodu a využití práv

T: 31. 1. 2008

2. podepsat dodatek č. 4 ke smlouvě o technické podpoře k programovému vybavení

T: 31. 1. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OI