Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

31. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 1. 2008

č. 14/RMČ/2008

k návrhu dodatku č. 2/2008 ke kolektivní smlouvě ze dne 19. 12. 2006


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

dodatek č. 2/2008 ke kolektivní smlouvě ze dne 19. 12. 2006

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

seznámit s dodatkem č. 2/2008 kolektivní smlouvy ze dne 19. 12. 2006 zaměstnance Úřadu městské části Praha 14

T: 1. 2. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý