Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

31. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 1. 2008

č. 16/RMČ/2008

k návrhu na stanovení platu řediteli příspěvkové organizace KVIZ Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

předložený návrh na stanovení platu řediteli příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit předání usnesení včetně přílohy personálnímu oddělení KT k vyhotovení platového výměru řediteli příspěvkové organizace KVIZ Praha 14

T: 23. 1. 2008

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: KT PO