Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

31. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 1. 2008

č. 18/RMČ/2008

k návrhu na stanovení podmínek čerpání příspěvku přiděleného rozpočtem městské části Praha 14 příspěvkové organizaci KVIZ Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. rozčlenění neinvestičního příspěvku pro rok 2008

na mzdové náklady a OON
7. 000 tis. Kč
na zabezpečení činnosti dle specifikace:
úsek kultury
1. 600 tis. Kč
redakce LP14
1. 600 tis. Kč
CVVI
500 tis. Kč
na opravy a údržbu
300 tis. Kč
na ostatní provozní náklady
1. 000 tis. Kč

 

 

2. podmínky čerpání příspěvku pro r. 2008 následujícím způsobem: v měsíci lednu 2/12 ročního příspěvku, v dalších měsících 1/12 ročního příspěvku s tím, že navýšené lednové čerpání se srovná během prázdninových měsíců (červenec, popř. srpen)

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Na vědomí: OE, KVIZ Praha 14