Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

31. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 1. 2008

č. 28/RMČ/2008

k odvolání ve věci rozhodnutí o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za pronájem pozemku parc. č. 100 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s prominutím smluvní pokuty ve výši 50 527 Kč za pozdní úhradu nájemného za pronájem pozemku parc. č. 100 v k. ú. Kyje za období od 1. 7. 2007 do 4. 10. 2007 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit seznámení nájemce pozemku parc. č. 100 v k. ú. Kyje se stanoviskem městské části Praha 14

T: 31. 1. 2008

2. v případě souhlasného stanoviska Rady MČ Praha 14 s prominutím smluvní pokuty zajistit prostřednictvím odboru ekonomiky navrácení úhrady smluvní pokuty

T: 15. 2. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI, OE