Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

31. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 1. 2008

č. 30/RMČ/2008

k námitce Ing. Kopecké k uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 939/1 a 1014, k. ú. Hostavice


Rada městské části Praha 14

I. s e  s e z n á m i l a

s dopisem Ing. Štěpánky Kopecké ze dne 12. 12. 2007

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit Ing. Štěpánku Kopeckou s výsledkem projednání v Radě městské části Praha 14

T: 31. 1. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - odd. majetkových dispozic