Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

31. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 1. 2008

č. 31/RMČ/2008

ke stanovení platové třídy Mgr. Janě Novotné, ředitelce Z© ©imanovská 16, Praha 9 - Kyje v souvislosti s § 123 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) od 1. 2. 2008


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

předloľený návrh ke stanovení platové třídy Mgr. Janě Novotné, ředitelce Z© ©imanovská 16, Praha 9 - Kyje od 1. 2. 2008 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Jitce ®ákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

1. zajistit předání podkladů ke stanovení platové třídy Mgr. Janě Novotné, ředitelce Z© ©imanovská 16, Praha 9 - Kyje personálnímu oddělení KT k vystavení nového platového výměru

T: 28. 1. 2008

2. seznámit Mgr. Janu Novotnou, ředitelku Z© ©imanovská s návrhem ke stanovení platové třídy od 1. 2. 2008

T: 28. 1. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka ®áková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka ®áková
Na vědomí: O©, PO KT, Z© ©imanovská