Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

46. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 9. 2008

č. 448/RMČ/2008

k rozsahu a postupu zpracování Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS)


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

Koncept KPSS ve správním obvodu Prahy 14

II. p o v ě ř u j e

komisi pro komunitní plánování zpracováním komunitního plánu podle Konceptu KPSS ve správním obvodu Praha 14 včetně jeho příloh pro území MČ Praha 14

III. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

předložit Radě městské části Praha 14 návrh KPSS ve správním obvodě Praha 14 pro území MČ Praha 14

T: 31. 12. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: KS OÚR, OSVZ