Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

46. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 9. 9. 2008

č. 449/RMČ/2008

na navýšení odměny za práci členů okrskových volebních komisí pro volby do Senátu Parlamentu České republiky


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

navýšení odměny za práci člena OVK pro volby do Senátu Parlamentu ČR o 400,-Kč, v případě konání druhého kola voleb z prostředků městské části Praha 14

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit výplatu odměn za práci členů OVK

T: 9. 11. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT, OE