Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

46. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 9. 2008

č. 450/RMČ/2008

k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru ve výši 25 tis. Kč Občanskému sdružení Cikne Čhave


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. poskytnutí finančních prostředků formou daru ve výši 25 tis. Kč Občanskému sdružení Cikne Čhave na pořádání celorepublikového projektu Romský talent 2008

2. darovací smlouvu uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha14

podepsat darovací smlouvu dle bodu I.1. tohoto usnesení

T: 15. 9. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OÚR, OE