Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

46. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 9. 2008

č. 452/RMČ/2008

k návrhu smlouvy o výpůjčce nemovitosti v ulici Bojčenkova 1099, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. se zveřejněním záměru o výpůjčce nemovitosti v ulici Bojčenkova 1099, Praha 9 za účelem provozování sociální služby Domov pro seniory (příloha č. 2)

2. po uplynutí lhůty zveřejnění záměru s uzavřením smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Oblastním spolkem Českého červeného Kříže Praha 9 (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě)

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zveřejnit záměr o výpůjčce nemovitosti a po uplynutí lhůty zajistit uzavření smlouvy

T: 30. 9. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OSVZ, OHS