Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

46. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 9. 2008

č. 458/RMČ/2008

k souhlasu s trvalým pobytem cizince v domě čp. 748, ul. Bobkova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s trvalým pobytem cizince v domě čp. 748, ul. Bobkova, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

seznámit Ing. Bažilovou, ředitelku SMP - 14, a.s. s výše uvedeným rozhodnutím

T: 15. 9. 2008

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: SMP -14, a. s., KS