Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

46. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 9. 2008

č. 465/RMČ/2008

k žádosti o prodloužení užívání přístřeší formou bytu v čp. 754, ulice Kardašovská Praha 9 do 30. 9. 2009


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s prodloužením poskytnutí přístřeší formou bytu v čp. 754 ulice Kardašovská Praha 9 do 30. 9. 2009 za měsíční úhradu za jeho užívání odpovídající výši předepisovaného nájmu a úhrad spojených s užíváním bytu dle přílohy č.1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. p o v ě ř u j e

Bohumila Sobotku, zástupce starosty městské části Praha 14

zajistit prodloužení poskytnutí přístřeší formou bytu v čp. 754 ulice Kardašovská Praha 9 do 30. 9. 2009 za měsíční úhradu za jeho užívání odpovídající výši předepisovaného nájmu a úhrad spojených s užíváním bytu dle přílohy č.1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: ihned

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., KS, žadatel