Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

46. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 9. 2008

č. 467/RMČ/2008

k návrhu na určení pořadí došlých nabídek a uzavření nájemní smlouvy s účastníkem výběrového řízení podle určeného pořadí na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 777 ul. Bobkova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. u r č u j e

pořadí došlých nabídek do výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 777 ul. Bobkova, Praha 9 dle přílohy č. 1) tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy s účastníkem výběrového řízení podle určeného pořadí za užívání nebytových prostor v objektu č.p. 777 ul. Bobkova, Praha 9, dle přílohy č. 1) tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat účastníky výběrového řízení prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. o určení pořadí došlých nabídek a odsouhlasení uzavření nájemní smlouvy s účastníkem výběrového řízení podle určeného pořadí za užívání nebytových prostor v objektu č.p. 777 ul. Bobkova, Praha 9

T: 31. 10. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., OSMI