Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

46. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 9. 2008

č. 472/RMČ/2008

ke stanovisku MČ Praha 14 se sepsáním souhlasného prohlášení o právech vlastnictví k pozemku parc. č. 119 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se sepsáním souhlasného prohlášení o právech vlastnictví MČ Praha 14 k pozemku parc. č. 119 o výměře 318 m2 v k. ú. Kyje mezi MČ Praha 14 a paní Janou Kuchařovou, bytem Za Rokytkou 710, Praha 9

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit uzavření souhlasného prohlášení o právech vlastnictví MČ Praha 14 k pozemku parc. č. 119 v k. ú. Kyje

2. zajistit odeslání souhlasného prohlášení o právech vlastnictví MČ Praha 14 k pozemku parc. č. 119 v k. ú. Kyje Katastrálnímu úřadu pro hl. m. Prahu se sídlem v Praze

T: 30. 9. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI