Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

46. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 9. 2008

č. 474/RMČ/2008

k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o zřízení věcného břemene v souvislosti se zrušením vrchního vedení 22 kV v k. ú. Hostavice


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 952, k. ú. Hostavice a o zřízení věcného břemene uložení kabelů do pozemků parc. č. 948, 952, 953 v k. ú. Hostavice se společností PREdistribuce, a. s., v souvislosti se zrušením vrchního vedení 22 kV a výstavbou nové trafostanice

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti se zrušením vrchního vedení 22 kV v k. ú. Hostavice

T: 15. 10. 2008

2. předložit návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 952, k. ú. Hostavice, o výměře 42 m2 v souvislosti s výstavbou nové trafostanice na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

T: 23. 9. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI