Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

55. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2008

č. 642/RMČ/2008

k návrhu stanoviska městské části Praha 14 ke změně Statutu hl. m. Prahy


Rada městské části Praha 14

I.  s e  s e z n á m i l a

s návrhem změny Statutu hl. m. Prahy v oblasti informatiky

II. s o u h l a s í

s navrženými změnami Statutu hl. m. Prahy

III. d o p o r u č u j e,

aby zástupci městských částí byli zastoupeni v orgánu hl. m. Prahy pro rozvoj informatiky

IV. ž á d á

stanovit termín pro vyjádření MHMP k investičním záměrům městských částí (§ 37, odst. 5) v délce 15 dnů

V. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zaslat stanovisko Rady městské části Praha 14 Magistrátu hl. m. Prahy odboru informatiky

T: 31. 12. 2008

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14

Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk