Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

55. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2008

č. 644/RMČ/2008

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 s firmou TECHNOTON


Rada městské části Praha 14

I.  s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou TECHNOTON

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou TECHNOTON

T: 31. 12. 2008

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14

Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OI