Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

55. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2008

č. 645/RMČ/2008

k návrhu na uzavření kupní smlouvy mezi Úřadem práce hl. m. Prahy a městskou částí Praha 14 na odkoupení movitého majetku, který se nachází na odboru státní sociální podpory


 

Rada městské části Praha 14

I.  s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy čj. 250/08/OHS mezi ČR - Úřad práce hl. m. Prahy a městskou částí Praha 14 na odkoupení movitého majetku, který se nachází na odboru státní sociální podpory a jeho cena ve výši 144.365 Kč je stanovena na základě znaleckého posudku č. 753/08 ze dne 20. 11. 2008

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit uzavření výše uvedené kupní smlouvy čj. 250/08/OHS mezi ČR - Úřad práce hl. m. Prahy a městskou částí Praha 14

T: 31. 12. 2008

 

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14

Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS, OE