Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

55. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2008

č. 649/RMČ/2008

k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. a) a b) obč. zák.


 

Rada městské části Praha 14

I.  s c h v a l u j e

podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. a) a b) obč. zákoníku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. p o v ě ř u j e

Ing. Miroslava Froňka, starostu městské části Praha 14

podáním výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. a) a b) obč. zákoníku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 31. 12. 2008

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14

Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS