Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

55. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2008

č. 651/RMČ/2008

ke zveřejnění záměru a následnému uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 119 v k. ú. Kyje 


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru a následným uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 119 v k. ú. Kyje o výměře 318 m 2 paní Janě Radiměřské, bytem Za Rokytkou 710, Praha 9 za cenu 480 Kč/m 2

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

  1. zajistit zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 119 v k. ú. Kyje paní Janě Radiměřské za cenu 480 Kč/m 2
  2. zajistit předložení kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 119 v k. ú. Kyje paní Janě Radiměřské na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 17. 3. 2009

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14

Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OSMI - oddělení majetkových dispozic